Năng lực của công ty chúng tôi được hình thành trên nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc và các dự án hợp đồng được thực hiện , thể hiện ở các tổng hợp báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính