Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Cơ cấu các phòng tại văn phòng công ty

Kế toán trưởng

Ông Trần Xuân Trung

- Ngày sinh: 20/10/1987

- Quê quán:  Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- CMNV:     Cử nhân Kinh tế- Kế toán Tài chính


Phụ trách Phòng Tổ chức Hành chính  

Ông Nguyễn Minh Trí

- Ngày sinh: 16/11/1977 

- Quê quán:  Tây Lộc - Huế - Thừa Thiên Huế

- Trình độ:    Kỹ sư Xây dựng 


Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng hợp 

Ông Đoàn Anh Vinh

 - Ngày sinh:  02/05/1984

 - Quê quán:   Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế   

                                             

- CMNV:      Cử nhân Kinh tế, Cử nhân QTKD      


                          

 

Trưởng phòng Thị trường Tiêu thụ

Bà Nguyễn Hoàng Băng Châu

- Ngày sinh: 23/10/1978

- Quê quán: Thủy Xuân - Huế - Thừa Thiên Huế

- CMNV:     Cử nhân Kinh tế, C
ử nhân Anh văn


Công Đoàn Công ty

Ban Chấp hành Công đoàn gồm 08 người được bầu thông qua Đại hội.


Ban Chấp hành Công đoàn hoạt động kiêm nhiệm.

Chủ tịch Công Đoàn Công ty

Ông Trần Xuân Trung

- Ngày sinh: 20/10/1987

- Quê quán:  Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- CMNV:     Cử nhân Kinh tế- Kế toán Tài chính