Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Nguồn : bản cáo bạch của công ty
Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của tổ chức xin đăng ký, những Công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký

 

Danh sách Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty.

 

STT

TÊN CỔ ĐÔNG

ĐỊA CHỈ

1

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội

 

Danh sách những Công ty mà Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: không có