Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Nguồn : bản cáo bạch của công ty
Căn cứ Công văn số 2276/TCXM-HĐQT ngày 12/10/2006 của Công ty Cổ phần Thạch cao xi măng về việc cam kết sửa đổi điều lệ, Công ty cam kết sẽ sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo