Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Nguồn : bản cáo bạch của công ty

Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Công ty không có tranh chấp kiện tụng.

CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ

Loại chứng khoán:                     Cổ phần phổ thông

Mệnh giá:                                   10.000 đồng

Tổng số cổ phần đăng ký:           3.500.000 cổ phần

Phương pháp tính giá:    Giá đấu bình quân

Kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ngày 13/01/2006 thông qua Tổ chức tài chính trung gian là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam như sau: Giá đấu thành công cao nhất là 10.100 đồng/cổ phần; Giá đấu thành công thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phần; Giá đấu thành công bình quân là 10.100 đồng/cổ phần (Nguồn: Công ty Cổ phần Thạch cao xi măng).

Sử dụng giá đấu giá bình quân theo kết quả đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước tại Công ty thông qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 18/10/2006 làm cơ sở dự kiến giá đăng ký. Theo đó, giá đấu thành công cao nhất là 22.000 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 14.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 14.762 đồng/cổ phần (Nguồn: Hastc).

Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/09/2006 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):

 

 

Vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

41.551.000.978 - 107.004.289

Giá sổ sách cổ phiếu

=

----------------------------------------------------

=

--------------------------------------

 

Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ

3.500.000 – 0

 

 

 

 

 

 

 =

11.841 đồng

 

 

Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. Theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định: “Người nước ngoài được góp vốn hoặc mua cổ phần với mức không quá 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam vào những ngành, nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho từng thời kỳ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Khi Công ty được niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thì theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giới hạn tối đa là 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

Các loại thuế có liên quan

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 28% trên thu nhập chịu thuế.

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Số thuế thu nhập doanh hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế có thể khác với tổng lợi nhuận kế toán trước thuế được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế được khấu trừ trong các năm khác và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế.

Theo các quy định hành về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ phần Thạch cao Xi măng được hưởng ưu đãi thuế khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, cụ thể là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong vòng 2 năm sau cổ phần hoá (năm 2006, 2007) và giảm 50% trong vòng hai năm tiếp theo (năm 2008, 2009).

Theo Công văn số 5248/TC-CST của Thứ trưởng Bộ tài chính Trương Chí Trung ký ngày 29/4/2005 về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký gao dịch tại TTGDCK Hà Nội, Công ty Cổ phần Thạch cao xi măng sẽ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi được chấp thuận việc đăng ký giao dịch. Như vậy, nếu Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trong năm 2006, Công ty Cổ phần Thạch cao xi măng sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm 2010 và 2011.

Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành.

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ

Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ:                                Số 94 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:                           (84 - 4) 9433016  Fax:       (84 - 4) 943 3012

Chi nhánh:                           Số 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                           (84 - 8) 9141992  Fax:       (84 - 8) 8218566

Website:                                http://www.bvsc.com.vn

Tổ chức kiếm toán

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)

Địa chỉ:                         Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm , Hà Nội

Điện thoại:                     (84 - 4) 8268681         Fax: (84 - 4) 8253973

Website:                        http://www.aasc.com.vn