Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

Phụ lục Hợp đồng số 01, ngày 23/11/2015 của Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 số 66/2015/AP-HĐKT, ký ngày 21/07/2015
CBTT 24H.pdf