Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 Thời điểm CBTT: 21/01/2016
Công bố thông tin 24 h Phụ lục Hợp đồng số 01, ngày 23/11/2015 của Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 số 66/2015/AP-HĐKT, ký ngày 21/07/2015
Mẫu số 01 (6 tháng đầu năm 2015) Công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2014 theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ và Thông tư 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính