Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Công bố TT đơn vị ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công bố TT đơn vị ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty năm 2016 là: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Hợp đồng 49/2016/HĐ-AVI-TC1, ký ngày 05/07/2016)
Mẫu số 01 (năm 2015) Công khai thông tin tài chính năm 2015 theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ và Thông tư 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính