Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 Thời điểm CBTT: 21/01/2016
Công bố thông tin 24 h Phụ lục Hợp đồng số 01, ngày 23/11/2015 của Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 số 66/2015/AP-HĐKT, ký ngày 21/07/2015
Mẫu số 01 (6 tháng đầu năm 2015) Công khai thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2014 theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ và Thông tư 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính
Công bố TT đơn vị ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 Công bố TT đơn vị ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty năm 2015 là: Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (Hợp đồng 66/2015/AP-HĐKT, ký ngày 21/07/2015)