Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Mẫu 01 (năm 2013) Công khai thông tin tài chính năm 2013 theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ và Thông tư 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính
Điều lệ tổ chức và hoạt động Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ năm, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (ngày 15/04/2016)