Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Thông báo Chức danh và chữ ký của ông Trần Xuân Trung (Kế toán Trưởng Công ty) Ngày CBTT: 13/04/2017
Thông báo Về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trung (Trưởng phòng KTTKTC) giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/04/2017. Ngày CBTT: 13/04/2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Thông báo tuyển dụng Ngày CBTT: 09/06/2016
Thông báo tuyển dụng Ngày CBTT: 21/06/2016
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Thông báo Chức danh và chữ ký của ông Phạm Thanh Bình