Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Thông báo! Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đồng năm 2018! Ngày CBTT 01/03/2018
Thông báo Chức danh và chữ ký của ông Trần Xuân Trung (Kế toán Trưởng Công ty) Ngày CBTT: 13/04/2017
Thông báo Về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trung (Trưởng phòng KTTKTC) giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/04/2017. Ngày CBTT: 13/04/2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017