Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Chứng khoán và các đối tác liên quan Nguồn : bản cáo bạch của công ty
Chính sách cổ tức Nguồn : Bản cáo bạch của công ty
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị Nguồn : Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Cập nhật: 12/01/2007)