Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo tài chính tóm tắt Qúy III năm 2007 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê
Tình hình hoạt động tài chính Nguồn : bản cáo bạch của công ty
Tổng hợp về hoạt động kinh doanh Nguồn : Bản cáo bạch của công ty
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2006 Lợi nhuận sau thuế đạt 2,14 tỷ đồng