Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo Tài chính năm 2012 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2012
Báo cáo Tài chính Qúy III và 9 tháng đầu năm 2012
Báo cáo tài chính Giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2012
Báo cáo Tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011