Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2010 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty
Báo cáo Tài chính giữa niên độ Quý III năm 2010 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty
Báo cáo Tài chính đã soát xét 6 tháng đầu năm 2010 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Báo cáo Tài chính Quý II- 2010 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính