Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2012
Báo cáo Tài chính Qúy III và 9 tháng đầu năm 2012
Báo cáo tài chính Giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2012
Báo cáo Tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011
Giải trình Báo cáo kết quả SXKD quý IV năm 2011
Thuyết minh Báo cáo tài chính quý IV năm 2011
Báo cáo Tài chính Quý IV và năm 2011