Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo Tài chính tóm tắt quý II năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê
Báo cáo Tài chính tóm tắt quý I năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê
Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2008 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê
Báo cáo tóm tắt tài chính quý IV năm 2008 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê Công ty
Báo cáo tóm tắt Tài chính quý III/2008 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thông kê Công ty
Báo cáo Tài chính QII/2008 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê
Báo cáo tóm tắt Tài chính quý II năm 2008 Nguồn: Phòng Kế toán tài chính thống kê Công ty
Báo cáo tóm tắt Tài chính quý I năm 2008 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê