Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo Tài chính Qúy IV năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Báo cáo Tài chính tóm tắt Qúy IV năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Thống kê Tài chính
Báo cáo Tài chính Qúy III năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê Công ty
Báo cáo Tài chính tóm tắt quý III năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê Công ty
Báo cáo Tài chính Qúy II năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê Công ty
Báo cáo Tài chính tóm tắt quý II năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê
Báo cáo Tài chính tóm tắt quý I năm 2009 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê
Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2008 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê
Báo cáo tóm tắt tài chính quý IV năm 2008 Nguồn: Phòng Kế toán Tài chính Thống kê Công ty