Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Công bố TT đơn vị ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công bố TT đơn vị ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty năm 2016 là: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Hợp đồng 49/2016/HĐ-AVI-TC1, ký ngày 05/07/2016)
Công bố thông tin 24 h Phụ lục Hợp đồng số 01, ngày 23/11/2015 của Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 số 66/2015/AP-HĐKT, ký ngày 21/07/2015
Công bố TT đơn vị ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 Công bố TT đơn vị ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty năm 2015 là: Công ty TNHH Kiểm toán An Phú (Hợp đồng 66/2015/AP-HĐKT, ký ngày 21/07/2015)

2