Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Điều lệ tổ chức và hoạt động Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ năm, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (ngày 15/04/2016)