Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Thông báo Về việc thay đổi nhân sự (UV.HĐQT, Giám đốc Công ty) kể từ 15/03/2016
Nghị quyết Về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2015
Thông báo Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
Quyết định Về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trung giữ chức Trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty kể từ ngày 01/02/2016
Quyết định Về việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Trung giữ chức Phó phòng, Phụ trách Phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng kể từ ngày 01/03/2015
Nghị quyết Về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2014
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2014
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD