Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Thông báo tuyển dụng Ngày CBTT: 09/06/2016
Thông báo tuyển dụng Ngày CBTT: 21/06/2016
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Thông báo Chức danh và chữ ký của ông Phạm Thanh Bình
Thông báo Về việc thay đổi nhân sự (UV.HĐQT, Giám đốc Công ty) kể từ 15/03/2016
Nghị quyết Về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2015
Thông báo Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền