Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Nghị quyết Về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2013
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2013
Quyết định Về việc bổ nhiệm ông Đoàn Quốc giữ chức Trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính Công ty kể từ ngày 01/11/2013
Quyết định Về việc bổ nhiệm ông Đoàn Quốc giữ chức Phó phòng, Phụ trách Phòng KTTKTC Công ty
Thông báo 223/TB-VSD ngày 18/02/2013 của Trung tâm LKCK Việt Nam Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Nghị quyết 338/NQ-HĐQT ngày 04/02/2013 Về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2012
Thông báo 260/TB-TXM ngày 29/01/2013 Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013; trả 1% cổ tức còn lại năm 2011 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2012