Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Quyết định Về việc bổ nhiệm ông Đoàn Quốc giữ chức Phó phòng, Phụ trách Phòng KTTKTC Công ty
Thông báo 223/TB-VSD ngày 18/02/2013 của Trung tâm LKCK Việt Nam Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Nghị quyết 338/NQ-HĐQT ngày 04/02/2013 Về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2012
Thông báo 260/TB-TXM ngày 29/01/2013 Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013; trả 1% cổ tức còn lại năm 2011 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2012
Công văn số 1855/TXM-KTTKTC ngày 26/09/2012 Về việc giải trình lưu ý của Công ty kiểm toán trong Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012
Công Văn số 1730/TXM-TCHC ngày 05/09/2012 Về việc: trả cổ tức năm 2011
Công bố thông tin trong thời hạn 24h Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty