Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Công văn số 1855/TXM-KTTKTC ngày 26/09/2012 Về việc giải trình lưu ý của Công ty kiểm toán trong Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2012
Công Văn số 1730/TXM-TCHC ngày 05/09/2012 Về việc: trả cổ tức năm 2011
Công bố thông tin trong thời hạn 24h Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty Quý I năm 2012
Công văn 491/TXM-QLCĐ Về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Báo cáo Tóm tắt kết quả SXKD năm 2011 và ngân sách SXKD năm 2012
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Nghị quyết Về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2011