Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và tạm ứng trả cổ tức bằng tiền năm 2011
Thông báo Về việc thay đổi tên công ty và mẫu dấu mới
Thông báo Về việc uỷ quyền công bố thông tin
Thông báo Chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Minh phụ trách Phòng KTTKTC
Công bố thông tin Về việc thay đổi đại diện quản lý vốn Nhà nước của Vicem
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2011 đã soát xét
Báo cáo Tình hình quản trị Quý II-2011
Thông báo CBTT Báo cáo Tài chính Quý II-2011
Giải trình lợi nhuận Quý II-2011 tăng lên 10% so với Quý II-2010
Báo cáo Tài chính Quý II-2011