Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty Quý I năm 2012
Công văn 491/TXM-QLCĐ Về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Báo cáo Tóm tắt kết quả SXKD năm 2011 và ngân sách SXKD năm 2012
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Nghị quyết Về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2011
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và tạm ứng trả cổ tức bằng tiền năm 2011
Thông báo Về việc thay đổi tên công ty và mẫu dấu mới
Thông báo Về việc uỷ quyền công bố thông tin