Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2010
Thông báo Về chức danh và chữ ký của Chủ tịch HĐQT
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty Quý I năm 2010
Giải trình Kết quả sản xuất kinh doanh Qúy IV năm 2009
Thông báo Về việc ông Hoàng Việt đã được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thạch cao xi măng
Nghị quyết Về việc chấp thuận để ông Trần Quang Tuấn thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần thạch cao xi măng
Báo cáo tài chính giữa niên độ Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2009 đến 30/06/2009
Thông báo Về việc thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 4
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009